Class 12th result


S.no. Name Marks Percentage
1. Aditya Manu 436 72.66%
2. Karan Kumar 451 75.16%
3. Vikas Saini 410 68.33%
4. Vikram Chauhan 426 71%
5. Vishal Sethi 437 72.83%